SGRINIAU ARDDANGOS

Mae defnyddio sgriniau arddangos digidol mewn ysgolion yn hwyluso cyfathrebu, gan sicrhau bod myfyrwyr, rhieni a staff yn cael eu hysbysu a’u cysylltu’n brydlon.

Gellir arddangos cyhoeddiadau pwysig, newidiadau amserlen, digwyddiadau sydd i ddod, a rhybuddion brys ar unwaith ar sgriniau digidol yn y cyntedd neu ar draws y safle. 

Mae’r cyfathrebu amser real hwn nid yn unig yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i bawb ond hefyd yn gwella effeithlonrwydd cyffredinol trwy leihau’r ddibyniaeth ar ddulliau cyfathrebu traddodiadol, megis taflenni print neu gyhoeddiadau dros yr intercom. Boed yn rhannu newyddion ysgol, yn arddangos cyflawniadau, neu’n darparu gwybodaeth berthnasol, mae sgriniau digidol yn cynnig dull di-dor ac effeithiol o feithrin cyfathrebu o fewn yr ysgol. Gellir eu lleoli yn y cyntedd neu ar draws y safle.

Mae GDD wedi datblygu system arloesol sy’n eich galluogi i ddylunio a diweddaru sgriniau digidol yr ysgol, a hynny o unrhyw beiriant, ar unrhyw adeg. Mae’r system yn cynnig amrywiaeth o dempledi y gallwch eu haddasu i greu eich sgrin unigryw eich hunain. Mae’r system hefyd gyda’r gallu i greu amserlen gyda cynnwys gwahanol yn ymddangos ar amser / ddyddiau penodol.

Beth sydd ei angen?

CALEDWEDD / HARDWARE

Resolution

Mae’n bosib bod gennych sgrin arddangos addas yn barod. Fel arall, gallwn eich cynghori ar sgriniau addas sy’n amrywio o 32″ – 55″.

You may already have a suitable display screen. Otherwise, we can advice you on a suitable screen that ranges in size from 32″ – 55″.

Computer

Byddwch angen cyfrifiadur / dyfais â porwr rhyngrwyd arno. *Mae’r ddyfais yma’n rhan o’r pecyn rydan ni’n ei gynnig.*

You will need a computer / device with an internet browser. *This device is included in our package.*

Ethernet Cable

Cyflenwad trydan, a chyswllt i rwydwaith yr ysgol.

Electrical supply, and connection to the school network.

COSTAU / COSTS

Pecynnau / Packages

1 : SYLFAENOL / BASIC
Byddwch yn derbyn gwasanaeth dylunio ymgynghorol ac yn cael dewis o 8 templed gwahanol i’r darllediad. Byddwch hefyd yn derbyn hyfforddiant ar sut i newid ac uwchlwytho’r cynnwys i’r sgrin. Mae’r pris yn cynnwys dyfais sydd â nodwedd cysylltu o bell (er mwyn i ni allu datrys problemau heb orfod ymweld â’r safle) ynghyd â gwasanaeth cartrefu’r cynnwys ar systemau GDD.

You will receive a design consultancy service and have a choice of 8 different templates for the broadcast. You will also receive training on how to change and upload the content to the screen. The price includes a device with a remote connection feature (so that we can solve problems without having to visit the site) together with the service of hosting the content on GDD systems.

Pris y flwyddyn (£199+TAW)
Price per year (£199+VAT)

2 : SAFON UWCH / ADVANCED
Mae Pecyn 2 yn cynnwys popeth sydd ym Mhecyn 1 a hefyd gellir amserlennu cynnwys y sgriniau fel bod y sgrin yn newid ar wahanol adegau o’r dydd e.e. dangos bwydlen cinio ganol y dydd. Byddwch yn derbyn hyfforddiant ar sut i newid, poblogi ac uwchlwytho’r cynnwys eich hunain i’r sgrin. Mae’r pris yn cynnwys dyfais sydd â nodwedd cysylltu o bell (er mwyn i ni allu datrys problemau heb orfod ymweld â’r safle) ynghyd â gwasanaeth cartrefu’r cynnwys ar systemau GDD.

Package 2 includes everything in Package 1 and also the content of the screens can be scheduled so that the screen changes at different times of the day e.g. showing the lunch menu at midday. You will receive training on how to change, populate and upload your own content to the screen. The price includes a device with a remote connection feature (so that we can solve problems without having to visit the site) together with the service of hosting the content on GDD systems.

Pris y flwyddyn (£299+TAW)
Price per year (£299+VAT)

3 : PREMIWM / PREMIUM
Yn ychwanegol i Pecyn 2 mae’r pecyn hwn yn cynnwys cynhaliaeth. Byddwch yn cael gwneud 10 newid yn ystod y flwyddyn i ddiweddaru’r sgrin. Byddwch yn anfon eich newidiadau atom drwy e-bost a byddwn yn gweithredu’r newidiadau a dderbynnir cyn 12pm y diwrnod gwaith canlynol. (Dydd Llun – Dydd Gwener).

In addition to Package 2 this pack includes maintenance. You will be allowed to make 10 changes during the year to update the screen. You will send us your changes by email, and we will implement the changes received before 12pm the following working day. (Monday – Friday).

Pris y flwyddyn (£499+TAW)
Price per year (£499+VAT)

*Pris cyfarpar a gosod ar wahân i’r uchod.
*Price of equipment and installation is separate from the above.

Cwblhewch y ffurflen isod am fwy o wybodaeth

14 + 3 =